ค้นหาข้อมูลผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
         
 
บางส่วนของชื่อ
เลขบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 
 
ค้นหาข้อมูลเจ้าหน้าที่ประจำ
บางส่วนของชื่อ
เลขบัตรประชาชน
บางส่วนของชื่อบริษัท
 
 
ค้นหาข้อมูลผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จาก
พบข้อมูลประเภท บุคคลธรรมดา จำนวน 136 ราย
ข้อมูล ณ วันที่ 23 เม.ย. 2561
Export
                                                                     
 
ที่ เลขทะเบียน ชื่อ สถานะ เลขที่
ใบอนุญาต
อายุ
ใบอนุญาต (ปี)
เริ่มวันที่ หมดอายุ
วันที่
ประเภท
ใบอนุญาต
อยู่ประจำ
นิติบุคคลชื่อ
เงื่อนไข
ใบอนุญาต
1 บุคคล 1 นายขรรชัย เกรียงไกรอุดม - - - - - บุคคลธรรมดา บริษัท ซีคอท จำกัด 1. ไม่มีเงื่อนไข
2 บุคคล 2 นางสาวสุนันทา ศิรวุฒินานนท์ - - - - - บุคคลธรรมดา บริษัท ซีคอท จำกัด 1. ไม่มีเงื่อนไข
3 บุคคล 3 นายอำนวย เรืองธุระกิจ - - - - - บุคคลธรรมดา บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด 1. ไม่มีเงื่อนไข
4 บุคคล 4 นายจำลอง สุทิน - - - - - บุคคลธรรมดา บริษัท ธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด 1. ไม่มีเงื่อนไข
5 บุคคล 5 นายนพดล ครุฑทอง - - - - - บุคคลธรรมดา บริษัท ธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด 1. ไม่มีเงื่อนไข
6 บุคคล 7 นายโรแนลเดวิท ลิฟวิงตัน - - - - - บุคคลธรรมดา บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จำกัด 1. ไม่มีเงื่อนไข
7 บุคคล 8 นางระวิวรรณ ปิยะศิริศิลป์ - - - - - บุคคลธรรมดา บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 1. ไม่มีเงื่อนไข
8 บุคคล 9 นางสาววีรินท์ พีรธำรงค์สิน - - - - - บุคคลธรรมดา บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 1. ไม่มีเงื่อนไข
9 บุคคล 10 นางดารณี ต.เจริญ - - - - - บุคคลธรรมดา บริษัท เทสโก้ จำกัด 1. ไม่มีเงื่อนไข
10 บุคคล 11 นายพิเศษ เสนาวงษ์ ใบอนุญาตหมดอายุ - 2 08 ต.ค. 2554 08 ก.ย. 2556 บุคคลธรรมดา บริษัท เทสโก้ จำกัด 1. ไม่มีเงื่อนไข
11 บุคคล 12 นายพิสิฐ พุฒิไพโรจน์ - - - - - บุคคลธรรมดา บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด 1. ไม่มีเงื่อนไข
12 บุคคล 13 นางสาวขนิษฐา ทักษิณ - - - - - บุคคลธรรมดา บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด 1. ไม่มีเงื่อนไข
13 บุคคล 14 นายสมคิด พุ่มฉัตร ใบอนุญาตหมดอายุ - - - - บุคคลธรรมดา บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด 1. ไม่มีเงื่อนไข
14 บุคคล 16 นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ ใบอนุญาตหมดอายุ - - - - บุคคลธรรมดา บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด 1. ไม่มีเงื่อนไข
15 บุคคล 17 นางสิรินิมิตร บุญยืน - - - - - บุคคลธรรมดา บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด 1. ไม่มีเงื่อนไข
16 บุคคล 18 นางเปรมวณี ปรีดาพันธ์ ได้รับอนุญาต 8/2560 2 24 ต.ค. 2560 23 ต.ค. 2562 บุคคลธรรมดา บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำัด
1. ไม่มีเงื่อนไข
17 บุคคล 19 นางเนตรชนก ต๊ะปินตา - - - - - บุคคลธรรมดา บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด 1. ไม่มีเงื่อนไข
18 บุคคล 20 นางสาวเบญจภรณ์ บุณยพุกกณะ - - - - - บุคคลธรรมดา บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด 1. ไม่มีเงื่อนไข
19 บุคคล 21 นางสาวจิตรลดา ดำรงสุกิจ - - - - - บุคคลธรรมดา บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด 1. ไม่มีเงื่อนไข
20 บุคคล 22 นายสุวัชร์ บัวแย้ม - - - - - บุคคลธรรมดา บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 1. ไม่มีเงื่อนไข
1 2 3 4 5 6 7 >>
 
 
พัฒนาโดย: กลุ่มพัฒนาระบบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ : 0-22656500 ต่อ 6832 6834 6829