ค้นหาข้อมูลผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
         
 
บางส่วนของชื่อ
เลขบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 
 
ค้นหาข้อมูลเจ้าหน้าที่ประจำ
บางส่วนของชื่อ
เลขบัตรประชาชน
บางส่วนของชื่อบริษัท
 
 
ค้นหาข้อมูลผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จาก
พบข้อมูลประเภท บุคคลธรรมดา จำนวน 163 ราย
ข้อมูล ณ วันที่ 27 ม.ค. 2563
Export
                                                                     
 
ที่ เลขทะเบียน ชื่อ สถานะ เลขที่
ใบอนุญาต
อายุ
ใบอนุญาต (ปี)
เริ่มวันที่ หมดอายุ
วันที่
ประเภท
ใบอนุญาต
อยู่ประจำ
นิติบุคคลชื่อ
เงื่อนไข
ใบอนุญาต
1 บุคคล 1 นายขรรชัย เกรียงไกรอุดม ได้รับอนุญาต 79/2562 3 30 มิ.ย. 2560 29 มิ.ย. 2563 บุคคลธรรมดา บริษัท ซีคอท จำกัด
1. ไม่มี
2 บุคคล 2 นางสาวสุนันทา ศิรวุฒินานนท์ ได้รับอนุญาต 80/2562 3 30 มิ.ย. 2560 29 มิ.ย. 2563 บุคคลธรรมดา บริษัท ซีคอท จำกัด
1. ไม่มี
3 บุคคล 3 นายอำนวย เรืองธุระกิจ ได้รับอนุญาต 15/2562 3 01 ธ.ค. 2560 30 พ.ย. 2563 บุคคลธรรมดา บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด
1. ไม่มี
4 บุคคล 4 นายจำลอง สุทิน ได้รับอนุญาต 12/2562 3 23 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2564 บุคคลธรรมดา บริษัท ธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด
1. ไม่มีเงื่อนไข
5 บุคคล 5 นายนพดล ครุฑทอง ได้รับอนุญาต 14/2562 3 23 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2564 บุคคลธรรมดา บริษัท ธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด
1. ไม่มี
6 บุคคล 6 นายมนูญนัช ไวกาสี ได้รับอนุญาต 111/2562 3 29 เม.ย. 2561 28 เม.ย. 2564 บุคคลธรรมดา บริษัท ไท - ไท วิศวกร จำกัด
1. ไม่มี
7 บุคคล 7 นายโรแนลเดวิท ลิฟวิงตัน ได้รับอนุญาต 16/2562 3 25 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2564 บุคคลธรรมดา บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จำกัด
1. ไม่มี
8 บุคคล 8 นางระวิวรรณ ปิยะศิริศิลป์ ได้รับอนุญาต 17/2562 3 31 ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2564 บุคคลธรรมดา บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
1. ไม่มี
9 บุคคล 9 นางสาววีรินท์ พีรธำรงค์สิน ได้รับอนุญาต 38/2562 2 22 มี.ค. 2562 21 มี.ค. 2564 บุคคลธรรมดา บริษัท วีเอสอี คอนซัลแทนท์ จำกัด
1. ไม่มีเงื่อนไข
10 บุคคล 10 นางดารณี ต.เจริญ ได้รับอนุญาต 93/2562 3 23 ก.ย. 2560 22 ก.ย. 2563 บุคคลธรรมดา บริษัท เทสโก้ จำกัด
1. ไม่มี
11 บุคคล 12 นายพิสิฐ พุฒิไพโรจน์ - - - - - บุคคลธรรมดา - 1. ไม่มีเงื่อนไข
12 บุคคล 13 นางสาวขนิษฐา ทักษิณ ได้รับอนุญาต 18/2562 3 20 ธ.ค. 2561 19 ธ.ค. 2564 บุคคลธรรมดา บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
1. ไม่มี
13 บุคคล 14 นายสมคิด พุ่มฉัตร ได้รับอนุญาต 105/2562 3 20 ธ.ค. 2561 19 ธ.ค. 2564 บุคคลธรรมดา บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
1. ไม่มี
14 บุคคล 15 นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง ได้รับอนุญาต 113/2562 3 20 ธ.ค. 2561 19 ธ.ค. 2564 บุคคลธรรมดา บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
1. ไม่มี
15 บุคคล 16 นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ ได้รับอนุญาต 101/2563 3 20 ธ.ค. 2561 19 ธ.ค. 2564 บุคคลธรรมดา บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
1. ไม่มีเงื่อนไข
16 บุคคล 17 นางสิรินิมิตร บุญยืน - - - - - บุคคลธรรมดา บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด 1. ไม่มีเงื่อนไข
17 บุคคล 18 นางเปรมวณี ปรีดาพันธุ์ ได้รับอนุญาต 141/2562 3 24 ต.ค. 2562 23 ต.ค. 2565 บุคคลธรรมดา บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด
1. ไม่มีเงื่อนไข
18 บุคคล 19 นางเนตรชนก ต๊ะปินตา ได้รับอนุญาต 142/2562 3 24 ต.ค. 2562 23 ต.ค. 2565 บุคคลธรรมดา บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด
1. ไม่มีเงื่อนไข
19 บุคคล 20 นางสาวเบญจภรณ์ บุณยพุกกณะ ได้รับอนุญาต 143/2562 3 24 ต.ค. 2562 23 ต.ค. 2565 บุคคลธรรมดา บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด
1. ไม่มีเงื่อนไข
20 บุคคล 21 นางสาวจิตรลดา ดำรงสุกิจ ได้รับอนุญาต 144/2562 3 24 ต.ค. 2562 23 ต.ค. 2565 บุคคลธรรมดา บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด
1. ไม่มีเงื่อนไข
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
 
 
พัฒนาโดย: กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ : 0-22656500 ต่อ 6829 หรือ 6860