ค้นหาข้อมูลผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
         
 
บางส่วนของชื่อ
เลขบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 
 
ค้นหาข้อมูลเจ้าหน้าที่ประจำ
บางส่วนของชื่อ
เลขบัตรประชาชน
บางส่วนของชื่อบริษัท
 
 
การดำเนินการสำหรับนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งานระบบการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิ
ทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางอิเล็กทรอนิกส์

 
 
พัฒนาโดย: กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ : 0-22656500 ต่อ 6829 หรือ 6860